31/01/2023

APROVACIÓ MODIFICACIÓ ZBE RONDES BCN

El Ple de l’Ajuntament de Barcelona ha aprovat l’actualització de l’ordenança municipal que regula la Zona de Baixes Emissions Rondes Barcelona i per tant s’han incorporat millores socials per acompanyar la ciutadania per nivell de renda i també es facilita l’ús ocasional dels vehicles sense etiqueta

Barcelona ha actualitzat així el text de l’ordenança d’una normativa que a partir d’aquest 2023 és obligatòria a qualsevol municipi de l’Estat espanyol tal i com regula la Llei del Canvi Climàtic.

El nou text manté l’essència de la normativa però flexibilitza alguns aspectes de determinats col·lectius per acompanyar la ciutadania en l’aplicació de la mesura. Els principals canvis, per tant, són:

  • Ampliació del nombre d’autoritzacions anuals, de 10 a 24, als vehicles que no disposen d’etiqueta ambiental. En aquest punt s’inclouen les autoritzacions per als vehicles històrics i clàssics i també els vehicles estrangers.
Tot i que no estem conformes tal com hem manifestat a llarg del procés de modificació de l'ordenança, continuarem treballant amb aquesta administració o les següents que vinguin perquè el nostre sector sigui reconegut com a la resta de ciutats europees del nostre entorn que si vetllen pel patrimoni cultural automobilístic que defensem.

  • S’incorporen vehicles en la categoria de vehicles singulars amb autorització anual. S’inclouen novetats com vehicles d’autoescola, porta contenidors, Gabia, Dumper, blindats o vehicle cisterna per exemple.
  • Vehicles sense etiqueta que estan realitzant una revisió o reparació al taller. Tenen autorització mentre el vehicle està al taller.
  • Vehicles sense etiqueta dedicats a l’exercici professional i que els seus titulars estiguin pròxims a la jubilació. Es planteja que seran autoritzats els vehicles de les persones titulars dels quals acreditin que, en la data d’aprovació de l’ordenança, els manquen fins a 5 anys cotitzats en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA), al Règim general de la Seguretat Social, o d’altre règim alternatiu, que li pertoquin per assolir els anys cotitzats legalment establerts per accedir al règim de jubilació
  • Vehicles sense etiqueta que tenen com a titular persones que acreditin uns ingressos econòmics anuals inferiors a 2 vegades l’indicador de renda d’efectes múltiples (IPREM), incrementat segons el nombre de membres de la unitat familiar.
  •  Vehicles sense etiqueta en estat de reposició sobre el qual s’acredita la compra d’un vehicle nou que compleixi els criteris tecnològics permesos, mentre duri el període de lliurament del vehicle nou.

La resta d’exempcions previstes en l’ordenança són les que ja incorpora la norma en l’actualitat, especialment aquells casos de persones amb malalties cròniques, en tractament mèdic o que pateixen alguna discapacitat.

Texte