Federació Catalana de Vehicles Històrics Automoció Viladecavalls Barcelona
Comunicat Impost CO2 de la Generalitat de Catalunya

  • El tribut, que grava les emissions de CO2 de turismes, furgonetes i motocicletes, va ser aprovat pel Parlament com una mesura per lluitar contra la situació d’emergència climàtica que viu el planeta
  • Les dades i la quota a pagar, que es podran consultar a la seu electrònica de l’Agència Tributària de Catalunya a partir de l’1 de maig, es podran revisar i es podran presentar al·legacions fins al 4 de juny
  • El període de pagament s’iniciarà a partir del setembre i els recursos que es recaptin es destinaran íntegrament a nodrir el Fons climàtic i el Fons de patrimoni natural

L’Agència Tributària de Catalunya (ATC) ja ho té tot a punt per començar la tramitació de l’impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica, Aquest tribut, que va ser aprovat pel Parlament a l’agost del 2017, grava les emissions de CO2 de cotxes, furgonetes i motocicles per l’efecte hivernacle que produeixen en l’atmosfera i la seva repercussió en l’escalfament global del planeta.

L’impost s’emmarca en l’agenda 2030 aprovada pel Govern català i està en línia amb les recomanacions de l’FMI, l’OCDE o la Comissió Europea, que coincideixen en apostar per la fiscalitat verda com una eina imprescindible davant la crisi ambiental i d’emergència climàtica. Altres països europeus com Finlàndia, Suïssa, Bèlgica, França, Suècia, Alemanya o Irlanda també disposen de figures tributàries que tenen en compte les emissions de CO2 dels vehicles.

 A partir del proper dissabte, 1 de maig i fins el dia 15 del mateix mes, els contribuents podran consultar i revisar les dades sobre el titular i les característiques del vehicle, així com la quota a pagar, que l’agència farà públiques a la seu electrònica de l’ATC mitjançant un padró provisional. També podran presentar-hi al·legacions en el cas que aquestes no siguin correctes fins al 4 de juny.  Després, a partir de l’1 de setembre, la mateixa agència catalana farà públic el padró definitiu i s’iniciarà el període de pagament a través de la mateixa seu electrònica. D’acord amb la llei, si es domicilia el pagament i se subscriuen les notificacions electròniques, es pot gaudir d’una bonificació del 2%.

L’accés tant al padró provisional com al definitiu, el podrà realitzar el titular del vehicle mitjançant un certificat digital o l’idCat Mòbil del titular del vehicle o del seu representant legal. També alternativament, es podrà accedir a les dades, indicant el NIF del titular del vehicle, la matrícula i la paraula de pas rebuda al número mòbil de contacte. 

Un simulador del cost de l’impost, segons les emissions de CO2  del vehicle

L’ATC també ha posat a disposició dels usuaris un simulador que permet obtenir informació sobre l’import anual que correspon pagar per l’impost, segons les emissions oficials de CO2   que emet el vehicle.  En la majoria dels vehicles fabricats a partir de novembre del 2015, aquesta informació es pot trobar a la fitxa tècnica.

Pel que fa als vehicles anteriors a aquesta data o que no disposin de dades oficials, la Generalitat ja va incloure a la llei una fórmula dissenyada pel Barcelona Supercomputing Center per calcular les emissions. Una fórmula que té en compte tota una sèrie de variables tècniques com ara: el combustible, la cilindrada, la potència del motor, el pes o l’antiguitat del vehicle, entre d’altres.

 

Més de 2,31 milions de vehicles i uns ingressos de 67,4 milions d’euros l’any 2021

D’acord amb el Decret llei 33/2020, de 30 de setembre, l’impost merita el 31 de setembre del 2020 i l’autoliquidació s’ha de fer efectiva l’any 2021. Els vehicles afectats són les motocicletes, els turismes fins a un màxim de 9 places i les furgonetes de fins a un màxim de 3,5 tones.

Les tarifes aplicables són les següents: fins a 120 g/km en el cas dels turismes i les motocicletes; i fins a 160g/km, per a les furgonetes.

D’acord amb les darreres estimacions realitzades per la Secretaria d’Hisenda de la Generalitat, l’any 2021 es preveu una recaptació potencial estimada de 67,4 milions d’euros. I segons dades de la Dirección General de Tráfico (DGT), d’un cens aproximat de 4,85 milions de vehicles, l’impost afectarà aquest any un total de 2,31 milions, perquè la resta del parc mòbil o bé no arriben al nombre d’emissions mínim, o bé estan exempts o bé no han de tributar per estar dins de la categoria de vehicles històrics o clàssics. 

Un impost 100% finalista

Amb caràcter finalista, el cent per cent de la recaptació d’aquest tribut es destinarà, tal com fixa la llei, a nodrir a parts iguals el Fons climàtic i el Fons del patrimoni natural i la biodiversitat.

El Fons climàtic servirà per dur a terme actuacions davant l’emergència climàtica en l’àmbit de l’adaptació i la mitigació, com ara l’impuls i bonificació en l’adquisició de vehicles nets, la millora del transport públic i la mobilitat sostenible, o fomentar les energies renovables i els habitatges energèticament eficients. Les actuacions concretes s’acordaran en el marc de la Comissió Interdepartamental del Canvi Climàtic, que es reuneix periòdicament.

Els imports que corresponen al Fons del patrimoni natural i la biodiversitat serviran per a dotar de finançament les accions recollides a l’Estratègia catalana pel patrimoni natural i biodiversitat i per donar resposta al dèficit de finançament de les polítiques de gestió del medi natural a Catalunya. Entre les accions a finançar, hi ha la gestió activa i adaptativa del Sistema d’espais naturals protegits de Catalunya i, més concretament, dels Parcs Naturals i el Parc Nacional; millorar la conservació de les espècies autòctones, els ecosistemes i la geodiversitat, millorar la connectivitat ecològica i la infraestructura verda, promoure la recerca i el coneixement o enfortir la gestió preventiva i evitar la pèrdua neta de biodiversitat. 

Un impost aprovat pel Parlament de Catalunya

El tribut va ser creat per la Llei 5/2017 de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic. Posteriorment, la regulació es va incorporar a la Llei 16/2017, de l'1 d'agost, del canvi climàtic. Tres mesos més tard, el Govern espanyol va interposar un recurs d'inconstitucionalitat contra diversos preceptes de la Llei, fet que va suposar la suspensió de l’impost des del dia següent a l’admissió a tràmit per part del TC, el 29 de novembre del 2017, i fins al 21 de març del 2018. El 20 de juny del 2019, el Tribunal Constitucional va desestimar el recurs a través d’una sentència que reconeixia la constitucionalitat de l’impost.

Finalment, el 23 de desembre del 2019, el Parlament va aprovar una modificació de la Llei del canvi climàtic, que introduïa alguns canvis en l’impost com ara la meritació el 31 de desembre de cada any, la creació d’una bonificació del 2% pels pagaments domiciliats o la incorporació a la Llei del padró de contribuents. Inicialment, el tribut s’havia de començar a liquidar l’any 2020 per als cotxes i furgonetes i el 2021 s’hi afegirien les motocicletes, però la pandèmia en va fer endarrerir l’aplicació un any. Així, el 30 de setembre del 2020, el Govern va aprovar el Decret llei 33/2020 amb mesures fiscals per pal·liar els efectes de la Covid-19 a Catalunya, que deixava sense efecte l’exercici 2019 que obligava a tributar turismes i furgonetes i modificava el calendari de publicació dels padrons provisionals i definitius d’aquest tribut.