18/12/2023

REHABILITACIÓ DE VEHICLES AMB CERTIFICAT DE DESTRUCCIÓ - DESGUASOS (DGT)

RD 265/2021
Disposició addicional tercera.

Rehabilitació de vehicles amb certificat de destrucció o certificat de tractament mediambiental emès per un Centre Autoritzat de Tractament, quan s'acrediti que tenen un especial interès històric o singularitat.
Es podrà sol·licitar la rehabilitació dels vehicles donats de baixa definitiva i amb certificat de destrucció o de tractament mediambiental emès per un CAT, sempre que s'acrediti que tenen un especial interès històric o singularitat.
Aquests vehicles hauran de conservar sense fondre, almenys, el bastidor original amb el número de xassís indeleble gravat en ell.
Si el sol·licitant no coincideix amb l'últim titular del vehicle que consti en el Registre de Vehicles de la Direcció General de Trànsit, haurà d'acreditar la propietat del mateix o presentar autorització del titular per a procedir a la seva restauració i rehabilitació.
Per a la rehabilitació del vehicle, l'interessat haurà de sol·licitar en la Prefectura provincial de trànsit la matriculació del vehicle com a històric, aportant tota la documentació necessària per al tràmit, entre altres, la resolució de l'òrgan competent de la comunitat autònoma en la qual es cataloga al vehicle com a «històric».
En aquest cas, la restauració del vehicle haurà de fer-se necessàriament amb peces originals, noves, usades o reconstruïdes seguint de manera fidedigna els plans de l'original, d'acord amb el que es disposa en el capítol I del Reglament de Vehicles Històrics, aprovat pel Reial decret 1247/1995, de 14 de juliol.

RD 265/2021