03/01/2023

REGULACIÓ ZBE RD 1052/2022 BOE

Publicació al BOE el 28-12-2022

Aquest reial decret té per objecte regular els requisits mínims que hauran de satisfer les ZBE que les entitats locals estableixin, en virtut del que es disposa en l'article 14.3 de la Llei 7/2021, de 20 de maig, i de conformitat amb els principis de cautela i acció preventiva, de correcció de la contaminació en la font mateixa, de no regressió i de qui contamina paga.
Es pretén així disposar d'una legislació homogènia en tot el territori nacional, que faciliti l'establiment de les ZBE a les administracions públiques obligades per la Llei 7/2021, de 20 de maig, definint el contingut bàsic dels projectes de ZBE. 

Resulta del tot curiós si s'aproven aquestes directrius i es publiquen un 28 de desembre del 2022 per suposadament entrar en vigor les ZBE a les poblacions de 50.000h   l'1 de gener del 2023. A part de què s'està barrejant les ZBE, amb temes acústics i d'aparcament. Ni una menció als vehicles històrics.

Hi ha una disposició transitòria que dona un termini de 18 mesos per adaptar els plans anteriors de les ZBE als d'aquest decret.

A destacar a la guía de projectes per les ZBE:

– Anàlisi d'alternatives a les restriccions absolutes imposades als vehicles més contaminants, com la seva modulació horària, règims transitoris de durada prou calibrada per a fomentar el transvasament modal a mitjans de transport més sostenible com la mobilitat activa i el transport públic i, en última instància, facilitar la transició del parc mòbil espanyol cap a vehicles zero emissions, així com de les possibles excepcions prou justificades.

RD 1052/2022    Llei Canvi Climàtic 7/2021