04/01/2023

INSTRUCCIÓ VEH 2022/26 DGT

Destrucció de vehicles o adjudicació als serveis de vigilància i control del trànsit

La DGT ha publicat la instrucció VEH 2022/26 "Destrucció del vehicle o adjudicació als serveis de vigilància i control del trànsit (art. 106 Llei de Seguretat Viària) 

Bàsicament:

1. L'Administració competent en matèria d'ordenació i gestió del trànsit podrà ordenar el trasllat del vehicle a un centre autoritzat de tractament de vehicles per a la seva posterior destrucció i descontaminació:

a) Quan hagin transcorregut més de dos mesos des que el vehicle fos immobilitzat o retirat de la via pública i dipositat per l'Administració i el seu titular no hagués formulat al·legacions.

b) Quan romangui estacionat per un període superior a un mes en el mateix lloc i present desperfectes que facin impossible el seu desplaçament pels seus propis mitjans o li faltin les plaques de matrícula.

c) Quan recollit un vehicle a conseqüència d'avaria o accident del mateix en un recinte privat el seu titular no l'hagués retirat en el termini de dos mesos.

Amb anterioritat a l'ordre de trasllat del vehicle, l'Administració requerirà al titular del mateix advertint-li que, de no procedir a la seva retirada en el termini d'un mes, es procedirà al seu trasllat al centre autoritzat de tractament.

És una instrucció bàsicament per ordenar els buits legals dels següents supòsits:

- Abandonats en garatges públics (per temes d'ocupació d'espai)
- Abandonats en camps, descampats i carrers del municipi (propietat del municipi)
- Abandonats en garatges privats (comunitat de veïns)
- Abandonats en finques o solars privats (règims de lloguer)
- Abandonats en tallers (Instrucció 10/S-118)


Llegiu bé tot el redactat de la instrucció (estan ben tipificats i redactats els supòsits), afecta a tota mena de vehicles, per això és important que tinguem els nostres vehicles amb els papers en regla i en llocs controlats per tal d'evitar imprevistos, i en cas de trobar-nos en un cas d'aquests podem ràpidament reaccionar.

Instrucció    Article revista DGT