12/05/2017

Els particulars SI poden comprar i vendre recanvis d'històrics

En els últims mesos s'ha difós la notícia de la prohibició de venda de recanvi usat per a qualsevol tipus de vehicle, una facultat que el Reial Decret 20/2017 de 20 de gener confereix únicament als anomenats CAT, és a dir, als desguassos de vehicles autoritzats.

Després d'estudiar el text de la llei, a la FCVH i a la FEVA creiem convenient que els aficionats coneguin almenys dos extrems d'aquest RD:

El text del Reial decret es refereix únicament a recanvi usat, és a dir, procedent de vehicles de desballestament, al final de la seva vida útil. No hi ha cap referència al recanvi nou, bé d'origen, bé refabricat.

A més, en el seu article 2 apartat 3, el RD indica textualment "Queden exclosos de l'àmbit d'aplicació d'aquest Reial decret els vehicles d'època, és a dir, els històrics o amb valor de col·lecció o destinats a museus, en funcionament o desmuntats per peces ".

Així doncs, sembla clar que no hi haurà sancions per als que comercialitzin recanvi nou, ni usat procedent de vehicles amb més de 25 o 30 anys, sense que això eximeixi a ningú de les seves obligacions fiscals. És d'agrair la sensibilitat que en aquesta ocasió han tingut els legisladors, donades les dificultats intrínseques a l'adquisició de recanvi de molts dels vehicles de col·lecció pels canals ja existents.