28/04/2021

Comunicat ampliació de termini bonificació CO2 de 2020/ Comunicado ampliación plazo bonificación CO2 de 2020

Benvolguts associats:

 

La FCVH ha estat fent negociacions amb la Generalitat amb l’objectiu d'ampliar, encara una mica més, el termini de presentació de vehicles per la bonificació de l’impost d’emissions de Co2 corresponent a l’exercici 2020.

 

Donades les passades condicions de confinaments, la reducció de mobilitat, etc, ens plau comunicar-vos que la Generalitat ens ha obert un termini excepcional per poder bonificar els vehicles amb data de fitxa tècnica anterior o igual al 31/12/1990 com fins ara.

 

El nou termini comença el 27/04/2021 i acaba el dia 24/05/2021 a les 15.00 hores.

 

Informar que tots els vehicles que es van introduir posteriors al 26/03/2021,  sortiran amb quota positiva a ingressar en el padró provisional i es bonificaran automàticament amb un procés d’al·legacions internes de la Generalitat.


Com us vam explicar  en l'anterior comunicat, la situació es la següent:

a) 12.500 vehicles entregats a la Generalitat el dia 26/03/21. Aquests sortiran al padró provisional amb quota 0€ a ingressar.

b) 3.500 vehicles presentats durant la primera ampliació el dia 23/04/21. Aquests sortiran al padró provisional amb quota positiva a ingressar, però que es bonificaran automàticament amb un procés d’al·legació interna de la Generalitat.

c) Una nova llista de vehicles que rebrà la Generalitat el dia 31/05/21.

Per aquest llistat s’obra aquesta nova convocatòria. Mateix procediment que el cas b.

També ressenyar que una vegada es publiqui, durant el mes de setembre, el Padró definitiu, els titulars de manera individual podran fer les al·legacions corresponents en cas de tenir el certificat emès per la FCVH seguint el procediment legal pertinent establert per la Generalitat.

És per aquest motiu  que la FCVH continuarà fent Certificats de vehicles clàssics  a tots els clubs que ho demanin utilitzant el mateix procediment.

Bonificació Impost 2021: Els vehicles que fan 30 anys el 2021 i qualsevol altre vehicle rehabilitat, restaurat, etc, amb els requeriments de la llei, es comunicarà  més endavant l'obertura del termini per pujar-los a la plataforma 2021.


Gràcies

 

Queridos asociados:

 

La FCVH ha estado haciendo las oportunas negociaciones con la Generalitat con el objetivo de ampliar un poco más el plazo de presentación de vehículos para la bonificación del impuesto de emisiones de CO2 correspondiente al ejercicio 2020.

 

Dadas las circunstancias anteriores de confinamientos, reducción de movilidad, etc, nos honra comunicaros que la Generalitat nos ha abierto un plazo excepcional para poder bonificar los vehículos con fecha de ficha técnica anterior o igual al 31/12/1990 como hasta ahora.

 

El nuevo plazo empieza el 27/04/2021 y acaba el día 24/05/21 a las 15:00h.

 

Informar que todos los vehículos que se introdujeron posteriores al 26/03/21, saldrán con cuota positiva a ingresar en el censo provisional y se bonificarán automáticamente con un proceso de alegaciones internas de la Generalitat.

 

Como os explicamos en anteriores comunicados, la situación es la siguiente:

a) 12.500 vehículos entregados a la Generalitat el día 26/03/21. Estos saldrán en el censo provisional con cuota 0€ a ingresar

b) 3.500 vehículos presentados durante la primera ampliación el día 23/04/21. Estos saldrán en el censo provisional con cuota positiva a ingresar, pero que se bonificarán automáticamente con un proceso de alegación interna de la Generalitat.

c) Una nueva lista de vehículos que recibirá la Generalitat el día 31/05/21. Para esta lista se abre esta nueva convocatoria. Será el mismo procedimiento que en el apartado b)

También señalar que una vez se publique, durante el mes de setiembre, el censo definitivo, los titulares de manera individual podrán realizar alegaciones correspondientes en caso de tener el certificado emitido por la FCVH siguiendo el procedimiento legal pertinente establecido por la Generalitat.

 

Es por este motivo que la FCVH continuará haciendo certificados de vehículos clásicos a todos los clubs que lo soliciten utilizando el mismo procedimiento.

 

Bonificación del impuesto 2021: Los vehículos que cumplen 30 años el 2021 y cualquier otro vehículo ya sea rehabilitado, restaurado, etc, que cumplan los requerimientos de la ley, se comunicará más adelante la apertura del plazo para subirlos a la plataforma 2021.

 

Gracias