23/03/2023

CARTA OBERTA DEL CLUB DE COTXES ANTICS DE CALDES DE MONTBUI

CARNET FEDERATIU DE LA FCVH

Estimats senyors:

El  passat  dissabte  18  de  març  es  va  celebrar  la  Assemblea  General Ordinària del Club de Cotxes Antics de Caldes de Montbui.

Pel seu coneixement i als efectes oportuns, transcrivim literalment l’apartat de l’acta de la Assemblea en el que es tracte el tema de la posada en marxa de la Quota Federativa Individual

TRANSCRIPCIÓ LITERAL ACTA D’ASSEMB LEA DE 18 DE MARÇ DE  2023

Quota federativa individual (FCVH):

Tal  i  com  ja  s’ha  anat  explicant  des  de  el  mes  de  gener  mitjançant comunicats, videos i audios pel grup de whatsapp del club, es torna a explicar i exposar la importància del carnet individual federatiu. Per no reiterar i per resumir, es recorda que es tracta d’ajudar a finançar la Federació Catalana de Vehicles Històrics (FCVH), que tant bona feina està fent en defensa del sector del vehicle antic i clàssic, sense la qual ho hagués estat possible la bonificació del 100% en el impost de CO2 dels nostres vehicles.

Es torna a insistir en la necessitat de poder gaudir d’una Federació forta davant les administracions que continuï defensant els nostres interessos, i es per aquesta raó, que la Junta del Club considera molt important que tots els seus associats/des estiguin federats. En reunió de Junta Ordinària, celebrada el passat 25 de gener, es va decidir proposar en assemblea la intenció  d’incorporar  a  la  quota  anual  del  club,  l’import  dels
15,00  € anuals de la quota Federativa, que evidentment, al tractar-se d’una quota voluntària, no mes s’aplicarà a les persones que no manifestin la seva voluntat de no atendre aquest pagament per qualsevol motiu.

P
er lo exposat anteriorment es sotmeten a votació els següents enunciats:

-La   facturació   de   les   quotes   anuals   del   Club   es   continuarà comunicant  com  fins  ara  a  tots  els  associats/des  amb  una anterioritat de entre 7 i 15 dies.

-En el avis de facturació es comunicarà l’import total de la quota, els  dos  conceptes  que  la  integren  i  la  voluntarietat  de  la  part corresponent a la quota federativa.

-La facturació de les quotes anuals es realitzarà un cop l’any en un únic import, que integrarà la quota pròpia del Club més la quota de la FCVH, amb la excepció d’aquelles persones que hagin manifestat la seva voluntat de no atendre la quota de la FCVH, en aquest cas no més es girarà la quota per l’import corresponent al Club.

-A   partir   d’ara,   per   norma,   el   Club   plantejarà   als   associats nouvinguts la quota anual integrada (Club+FCVH), tot explicant la voluntarietat de la quota federativa, la qual, seria tramesa a la FCVH perquè confeccioni el carnet federatiu corresponent.

Els quatre anunciats es sotmeten a votació i son aprovats per unanimitat sense cap vot en contra.

 

CLUB DE COTXES ANTICS DE CALDES DE MONTBUI

President
Jaume Bertrán          

Carta