06/10/2020

Aprovació d'un Decret Llei amb mesures fiscals a l'impost sobre les emissions de CO2 dels vehicles clàssics

Barcelona, a 30 de setembre de 2020

Benvolgut Associat i amic,

Em sembla que amb els acords de Govern d’avui podem dir que existeix sensibilitat per el nostre mon dels vehicles clàssics a Catalunya.

Ens hem de felicitar tots per aquest gran èxit que “encara que no esta al sac i ben lligat” sembla que així serà.

S’han aconseguit grans avenços:

a) L'impost del 2019 queda anul·lat i no es meritarà

b) S'estableix la fórmula per calcular les emissions de CO2 de les motocicletes  

c) L'impost del 2020 ja portarà la bonificació del 100% per els vehicles clàssics i històrics.  Per aconseguir la bonificació dels clàssics el propietari haurà de obtenir un certificat del seu vehicle; breument indico com es farà encara que falta  perfilar el reglament.

https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/388168/el-govern-aprova-un-nou-decret-llei-amb-mesures-fiscals-per-palliar-els-efectes-de-la-pandemia-generada-per-la-covid-19-a-catalunya

 

Transcric aquí la disposició 3 de la modificació de la Llei del Canvi Climàtic:

“3. Els vehicles clàssics gaudeixen de la bonificació del 100% de la quota íntegra

3.1. Té la consideració de vehicle clàssic aquell que compleix tots els requisits següents:

a) Té una antiguitat mínima de 30 anys en la data de meritació

b) El seu tipus específic, definit en la corresponent legislació nacional o comunitària s’ha deixat de produir

c) El seu estat de funcionament és correcte des d’un punt històric, resta en el seu estat original i no s’han modificat de forma substancial les característiques tècniques dels seus components principals

3.2. Per a gaudir de la bonificació, el o la contribuent ha d’aportar un certificat d’idoneïtat  emès pel club o associació automobilística corresponent. Per obtenir a obtenir aquest certificat, el o la contribuent ha d’aportar al club o associació la documentació següent:

- Permís de circulació del vehicle, llevat que el vehicle no en disposi per estar exposat en un museu.

- Fotografies actuals dels exteriors, interiors i del motor del vehicle.

- Document acreditatiu del compliment dels requisits de l’apartat 3.1. signat pel responsable del club o associació al que pertany el propietari del vehicle que efectuï la corresponent inspecció ocular.

Aquest certificat d’idoneïtat , que ha d’esser validat per la Federació Catalana de Vehicles H¡stòrics amb caràcter previ a la seva presentació a l’administració tributaria té una validesa de 10 anys, llevat de canvi de titularitat del vehicle, supòsit en el qual s’ha de renovar pel nou titular”  

És a dir, com podeu veure en la llei hi ha 3 responsables d’aquest certificats: el propietari, el club o associació que valida que el vehicle compleix, i  la FCVH  que valida i registre el certificat.

 

Voldria, si em permeteu, fer unes reflexions en aquest text:

a) Evidentment no tothom estarà d’acord amb aquestes condicions però crec que hem aconseguit un bon pacte, no només per la bonificació, sinó també per una regulació del sector amb la possibilitat de fer un cens de vehicles clàssics. També crec que amb aquest pacte obrim portes a la revisió d’altres impostos i restriccions que lluitarem fins al final. Els clàssics de 25 a 29 anys hauran d’esperar a ser major d’edat  (30 anys) per a obtindré el certificat. Lamento i prego ens disculpi el que cregui que NO es un bon text però us puc dir de ben segur que ha estat una dura negociació .

b) L’Administració podrà exercir els seus drets d’inspecció, i per tant les possibles falsedats poden ser sancionades  eliminant el certificat i sancionant a tots els responsables inclòs club i FCVH,  i per tant  hem de ser estrictes amb el compliment de les obligacions.

c) Ja des d’aquí dic que si la FCVH no veu clara la documentació presentada NO validarà el certificat. Siguem seriosos, si us plau.  

d) Tant en els clubs com a la FCVH, que recull tots els certificats, se’ns gira molta feina. Evidentment els clubs són sobirans per decidir el preu d’aquesta gestió però comprendreu que la FCVH haurà de destinar uns recursos importants tant humans com econòmics per validar tots els certificats de tots els clubs  que arribin,  i per tant ja des d’avui informo que existirà una taxa per certificat, que evidentment serà molt inferior al possible impost per 10 anys.  No m’obligueu ara a posar el preu però som conscients del que tenim i del que ens costarà.

e) Avui encara no tenim el model de certificat últim validat per l’Agència Tributaria i la FCVH , que és el que s’haurà de registrar electrònicament a l’Administració de la forma que es determini.

f) Com tot això passarà des de la meritació de l’impost el 31 de desembre fins al cens, la feina comença ara i ens hem de preparar.

Tinc que dir molt orgullosament que ha estat una feina de tot un equip, de tota la Junta de la FCVH i de col·laboradors com el President i el Gerent del Clàssic Club del Bages,  i el recolzament de la FEVA que conjuntament vàrem obrir portes per la negociació, i el que és més important,   conscienciar a l’Administració que la nostra afició és cultura i patrimoni de tots.

Agrair també la disponibilitat i facilitats del Govern del Generalitat per arribar a aquest punt.

Gràcies a tots vosaltres pel recolzament i la confiança  dipositada a l’actual FCVH.

Josep-N ARDERIU

President Federació Catalana de Vehicles Històrics