13/01/2023

AJUNTAMENT DE SABADELL NOVETATS IVTM

L'Ajuntament de Sabadell a estimat l'alegació presentada per la FCVH a les bonificacions de l' IVTM ampliant a les entitats que estan en el registre d’associacions del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya,

Extracte de la resolució:

"La bonificació podrà ser del 100% de la quota de l'impost quan els vehicles amb una antiguitat igual o superior a 30 anys siguin considerats com a clàssics, quan concorrin els següents requisits:

a. Que el titular tingui com a mínim un altre vehicle de la mateixa classificació que tributi per l’impost a Sabadell i que no gaudeixi de la bonificació del 100% per ser vehicle clàssic.

b. Que s'acompanyi certificat d'una entitat inscrita en el Registre d’entitats esportives o en el Registre d’associacions del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, la qual acreditarà les característiques i autenticitat del vehicle del qual se'n sol·licita la bonificació."

Document resolució IVTM