Carai com peta, entre el Montseny i el Montnegre

Santiago Fradera
666682882
Sant Celoni, Barcelona